2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstało w 1997r i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000070604.Stowarzyszenie posiada nr statystyczny Regon 931178875, numer identyfikacji podatkowej VAT 899-22-08-646.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy Wrocław przy ul. Krasińskiego 13.Ponadto działalność statutową i gospodarczą prowadzi Stowarzyszenie we Wrocławiu przy ul. Lelewela

w Centrum Wsparcia , a także przy ul. Prostej we Wrocławiu.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc społeczna, psychologiczna, opieka nad bezdomnymi poprzez zapewnienie mieszkań, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży , a także poradnictwo.

Środki na wszelkie poczynania jednostki pochodzą z dotacji, podnajmu pomieszczeń oraz darowizn pieniężnych. Prowadzona w niewielkim zakresie działalność gospodarcza i wpłaty podatników w ramach 1%, dla OPP pozwalają na pokrycie części kosztów związanych z działalnością statutową.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 12 miesięcy kalendarzowych roku 2010.Rok sprawozdawczy zamknął się stratą w wysokości 21.766,07zł .

Obsługę księgową podobnie jak w latach poprzednich prowadzi Biuro Rachunkowe BEZET s. c. w oparciu o program finansowo-księgowy firmy Comarch z Krakowa. W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w polityce rachunkowości. Stosowane są zasady rachunkowości w oparciu o podstawowe rozwiązania wskazane w Ustawie o rachunkowości / Dz. U nr 76 z 2002 r. poz.694 z późn. zmianami.

Dodatkowe informacje 2010 [PDF]

BILANS – Stowarzyszenie 2010 [PDF]

Rachunek zysków i strat – Stowarzyszenie 2010 [PDF]