bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UCHWAŁA NR XXI/583/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

04.05.2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 422 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Dziale Izba Wytrzeźwień, wkwocie 316,12zł (słownie: trzysta szesnaście złotych dwanaście groszy), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. poz. 164).
§ 2. Traci moc uchwała nr VI/133/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2147).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Charłampowicz

Opublikował: Tomasz Rusiecki
Publikacja dnia: 04.05.2020

Dokument oglądany razy: 311
« inne aktualności