Pomoc Osobom Bezdomnym

We WrOPON świadczymy pomoc doraźno-interwencyjną dla osób bezdomnych.

Osoby bezdomne motywowane są do zmiany stylu życia i kierowane do placówek pomocowych, schronisk, noclegowni, placówek MOPS.Poprzez poradnictwo socjalne, motywowanie do podjęcia leczenia, wsparcie w trudnej sytuacji pacjenta oraz wsparcie merytoryczne wspomagamy pacjentów w wyjściu z bezdomności.

W sytuacjach wyjątkowych również przyjmujemy do wytrzeźwienia osoby bezdomne doprowadzone przez pogotowie ratunkowe, pracowników socjalnych MOPS lub pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi.

stopka_logo